ADAM
Sortuj wedug: tytuurosnco, autora

ANIOOWIE. Posacy Boga i przyjaciele ludzi

W KSICE MIDZY INNYMI: Twój Anio idzie za tob Boa Opatrzno w rzdach nad wiatem Kim s Anioowie? Modlitwy do Anioów Co Biblia mówi o Anioach Co chrzecijanin powinien wiedzie o Anioach ... wicej »
1 2014
CENA: 12.60 z

BLASK WITOCI. Nieznane wspomnienia o JANIE PAWLE II.

Najnowsza ksika Krzysztofa Tadeja „Blask witoci” – to wywiady z przyjaciómi i bliskimi znajomi Jana Pawa II. Osoby te znay Ojca witego w rónych okresach jego ycia. Opowiadaj bardzo czsto o nieznanych do tej pory wydarzeniach i rozmowach z Janem Pawem II. „O ... wicej »
CENA: 25.00 z

CHRYSTUS KERYGMATYCZNY W NAUCE MARTINA KAHLERA (1835-1912)

Ksika prezentuje prac doktorsk ks. biskupa Wacawa Depo, powicon myli teologicznej Martina Kählera z Halle. Twórczo tego ewangelickiego teologa, zwaszcza problematyka chrystologiczna, w epoce rozwijajcego si ruchu ekumenicznego, zasuguje na ponowne odczytanie i wydobycie z ... wicej »
1 2010
CENA: 19.90 z

CHRZECIJASTWO W KONTEKKCIE JUDAIZMU I ISLAMU

Praca zbiorowa pod red.: ks. dra Marka Skierkowskiego
Ksika z serii wydawniczej „Lumen fidei” zawiera zbiór tekstów wybitnych znawców trzech monoteistycznych religii objawionych – judaizmu, chrzecijastwa i islamu. Autorzy w duchu ekumenizmu z religiami pozachrzecijaskimi przedstawiaj w syntetycznym ujciu, ... wicej »
CENA: 17.00 zChwilowo niedostpna

CUD, KTRY WSTRZSN WIATEM - Najwitsza Maryja Panna pacze w Japonii

Autor ksiki opisuje fenomen krwawych ez, które spyway z oczu drewnianej figury Madonny w japoskiej miejscowoci Akita w 1973 r. oraz objawienia i ordzie NMP, przekazane s. Agnieszce Sasagawie. Zjawisko to byo badane przez uczonych japoskich z dwóch niezalenych orodków ... wicej »
Nakad wyczerpany

Czytając o narodzie w Biblii

Czytając o narodzie w Biblii, tak w Starym jak i Nowym Testamencie, trzeba stwierdzić, że pojęcie to jest w niej obecne na sposób trwały. Stałość obecności pojęcia narodu w tekstach objawionych uprawnia nas do stwierdzenia, że zostało ono z woli Bożej na trwałe związane ... wicej »
CENA: 19.90 z

DLACZEGO MARYJA UKAZUJE SI TAK CZSTO? Aktualne ordzia i miejsca objawie Matki Boej.

Na róne sposoby Bóg przemawia do wspóczesnego wiata. Dlatego nie powinna zdumiewa czstotliwo epifanii maryjnych. Tylko w minionym XX wieku opisano ponad 400 objawie Madonny, ale Koció za nadprzyrodzone uzna zaledwie kilkanacie z nich. Maryja zwraca si do ludzkoci ... wicej »
CENA: 10.50 zChwilowo niedostpna

DOTYKAĆ KAPŁAŃSKIEGO SERCA. Refleksje nad kapłańską formacją, życiem i posługą

Problematyka związana z kapłaństwem stanowi rzeczywistość bardzo złożoną, czego dotyczy również niniejsze opracowanie. Składają się na nie konferencje wygłoszone dla księży-studentów Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie oraz dla księży dwóch dekanatów zawierciańskich, ... wicej »
1 2018
CENA: 19.90 z

DROGA WRD BEZDROY. Elementy doktryny kocielnej

W ksice midzy innymi: * Proroctwa mesjaskie * I ty zrozumiesz teologi * Poznaj istot sakramentów witych * Biblia fundamentem Objawienia *Nauka Chrystusa drogowskazem   * Wspóczesne bezdroa * Satanizm i kult demonów * Wspóczesne formy bawochwalstwa * ... wicej »
CENA: 16.00 z

EUROPA PANU BOGU....

Maria Parzuchowska, której zawdzięczamy kilka wcześniejszych opracował na temat świętych obrazków, tym razem za ich pomocą ukazuje Dobro i Piękno zawarte w Bogu, a właściwie ukazuje Boga jako Dobro i Piękno, tak jak On przeżywany przez chrześcijańskich wyznawców w Europie. ... wicej »
1 2019
CENA: 29.90 zChwilowo niedostpna

ILUSTROWANY LEKSYKON WIEDZY RELIGIJNEJ

W leksykonie: ponad 1600 hase z dziedziny teologii dogmatycznej, moralnej, biblijnej, ascetyki, liturgiki, sztuki, historii Kocioa, filozofii 80 najsawniejszych postaci biblijnych historia ycia 100 witych i bogosawionych informacje o 25 najwaniejszych ... wicej »
pierwsze 2010
CENA: 59.00 z

ISTNIENIE UKIERUNKOWANE NA CHRYSTUSA

Rozwaania i kazania biskupa Wacawa Depo skierowane do kapanów. Dedykuj t publikacj przede wszystkim Wspóbraciom w Chrystusowym kapastwie i tym wszystkim, którzy byli i s na drogach mojej posugi w Kociele. Ze wstpu Bp Wacaw Depo ... wicej »
1 2011
CENA: 24.90 z

LEKSYKON KULTURY RELIGIJNEJ W POLSCE
Miejsca – obrzdy – wsplnoty

Dzieo ma charakter popularnonaukowy, zawiera krytyczne, potwierdzone ródowo wyjanienie kilkuset hase odnoszcych si do miejsc oraz grup spoecznych i religijnych kilku wyzna yjcych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Istotn nowoci leksykonu s doczone do kadego ... wicej »
Nakad wyczerpany

CZY W IMI BOGA - Ekumeniczne modlitwy

„Oto przed nami tomik ekumenicznych modlitw i rozwaa o modlitwie. Niektóre z nich zaczerpnito z ksig liturgicznych, ale przewaajc wikszo stanowi twórczo teologów i literatów rónych wyzna chrzecijaskich (…) S wród nich modlitwy, ... wicej »
CENA: 14.00 z

ZY MARYI - Objawienia i cuda maryjne wczoraj i dzi

Ks. dr Ryszard Ukleja SDBformat: A-5, objto 248 stron.
Ksika zawiera udokumentowane przykady licznych objawie Madonny na caym wiecie w XX wieku oraz opisy paczcych krwawymi zami figur i obrazów Matki Boej. ... wicej »
CENA: 15.00 z

MARYJA SZAFARKA ASK
aski Boe za wstawiennictwem Matki Boej. T.1

Ksika ukazuje troskliw mio, opiek i pomoc niebieskiej Matki. Wyraa si ona w Jej potnym ordownictwie i wstawiennictwie u Syna, u którego wyprasza aski uzdrowienia, nawrócenia, bogosawiestwa i wsparcia w trudnych przedsiwziciach, aski szczególnej opieki i pociechy ... wicej »
CENA: 17.00 z   5.15 z

MARYJA SZAFARKA ASK
aski Boe za wstawiennictwem Matki Boej. T.2

Kontynuacja tomu 1., ukazujca rol Matki Najwitszej w dziele zbawienia jako poredniczki ask. Autor relacjonuje na podstawie dokumentacji kocielnej, archiwalnej i historycznej rzeczywiste przykady licznych uzdrowie, niekiedy z chorób nieuleczalnych, aski i cuda zdziaane za wstawiennictwem ... wicej »
CENA: 14.00 z   5.15 z

MIDZY WIAR A ZWTPIENIEM

Stefan Budzyski; format: A-5, objto 180 stron.
Ksika Stefana Budzyskiego tym razem dotyczy zagadnie teologiczno-filozoficznych i psychologicznych, takich jak: tajemnica aski a psychologia wielkich nawróce (np. Alexis Carrel, Jean-Paul Sartre, André Frossard, Karol de Foucauld, Paul Claudel, Julia Brystygier, Edyta Stein). Autor ... wicej »
CENA: 17.00 z   12.00 z

MISTYCY I WIZJONERZY. Twarz w twarz z niewidzialnym wiatem.

Autor Francois-Marie Dermine OP - ur. 1949 r. w Kanadzie, zamieszkay we Woszech. Doktor teologii i wykadowca w Akademickim Studium Teologicznym w Bolonii (STAB). Wspóredaktor czasopisma Religioni e Sette nel mondo i autor licznych artykuów oraz gonej ksiki pt. Vassula Ryden. Indagine ... wicej »
pierwsze 2006
CENA: 29.00 z   10.40 z
[1] [2] [3] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.