ADAM
Z problematyk� terapii i diagnozy naturalnej zetkn�� si� po raz pierwszy jeszcze jako student pod koniec lat siedemdziesi�tych ubieg�ego stulecia. Uko�czy� wiele specjalistycznych szkole� w Polsce i za granic�. Dzi�ki jego inicjatywie w roku 1992 zosta� utworzony i oficjalnie powo�any do �ycia o�rodek, kt�ry po kilku latach przyj�� nazw� Instytutu Irydologii w Radomiu. Marek Wo�niak zosta� jego dyrektorem. Pod egid� tego instytutu w maju 1993 roku zosta� zorganizowany pierwszy kurs irydologii dla lekarzy, kt�ry zapocz�tkowa� cykl specjalistycznych szkole� organizowanych do dnia dzisiejszego. Bior� w nich udzia� nie tylko lekarze i terapeuci z Polski, ale r�wnie� z wielu kraj�w Europy, Azji i Bliskiego Wschodu.
W roku 1990 ukaza�a si� ksi��ka Marka Wo�niaka „Irydodiagnostyka”, a w roku 1992 publikacja „Recepty z oczu”, kt�ra jako pierwsza w Polsce zawiera�a kolorowe zdj�cia t�cz�wek oczu. Nast�pnie ukaza�y si� m.in.: „Atlas znak�w irydologicznych” (1999) oraz „Irydologia. Cz. 1. Podr�cznik do nauki oceny stanu zdrowia cz�owieka na podstawie analizy oka” (2002) i inne. Jest on te� autorem wielu publikacji prasowych. W roku 1994 r. zainicjowa� wydawanie „Biuletynu Irydologicznego”. By� organizatorem II Og�lnopolskiego Sympozjum Irydologicznego w Radomiu w 1995 r., kt�re odby�o si� pod honorowym patronatem �wczesnego lekarza wojew�dzkiego.
Jak m�wi sam autor, irydologia dzi�ki pracy i zaanga�owaniu wielu ludzi nie przejdzie do lamusa. Jeszcze ma wiele do powiedzenia, zw�aszcza kiedy znajdzie sprzymierze�c�w w�r�d genetyk�w.OCZY ODBICIEM ZDROWIA. Irydologia i zioolecznictwo.

Oczy od wieków budziy w ludziach wiele emocji, zdumienie i zastanowienie. Fascynuje sia ich wyrazu lub jej brak, zdumiewa ksztat, rónorodno zabarwienia, zastanawia fakt, jak wiele mog wyraa. Zakochani, zarówno dawniej jak i dzisiaj szukaj w oczach wybraca akceptacji ... wicej »
CENA: 17.85 z
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.